முள்ளி வாய்க்கால் ஒரு தமிழின அழிப்புச்சுவடு

By |2017-09-08T10:18:14+00:00Mai 10th, 2017|Tamil|

முதலில் ஒரு நினைவுத்தூணாக மட்டுமே அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த முள்ளி வாய்க்கால் நினைவு முற்றம் பல இடர்பாடுகளை கடந்து இன்று, தமிழர்கள் அதிகளவில் அழிக்கப்பட்ட இலங்கையின் உள்நாட்டுப் போரின் [...]

Go to Top