பழங்குடி வளங்களை வலுப்படுத்துதல்

நிலம் * உலகளாவிய தென் பகுதி மக்களுக்கும், பிராந்தியங்களுக்கும் உறுதுணையாக உள்ளது.

இயற்கை மற்றும் பண்பாட்டு வளங்களை செல்வமாக அதிகரித்து வருகிறது. சுவிட்சர்லாந்தில், இந்த  நிறுவனம் அதன் சொந்த திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் மூலம் செயலில் உள்ளது.

இங்கு, கலாசாரப் பரிமாற்றம், சர்வதேச புரிந்துணர்வு மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோரின் கவலையும் நிலம் ஊக்குவிக்கிறது.

                                                       வழிகாட்டுதலின் கொள்கைகள்

இயல்பான அறிவாற்றல் அமைப்புகள்

நிலம் மறுமலர்ச்சி, மத்தியஸ்தம் மற்றும் பழங்குடி அறிவு அமைப்புகளின் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் திட்டங்கள் செயல்படுத்துகிறது மற்றும் ஆதரிக்கிறது. இவை பல நூற்றாண்டுகளாக சோதனையிடப்பட்டு இன்றுவரை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

அவர்கள் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு கணிசமான பங்களிப்பை செய்கின்றனர். இந்த வழியில், மக்கட்தொகையின் அடையாளமாகவும் மற்றும் அதன்  வாழ்வாதாரத்தை நிலம் பாதுகாப்பதை உறுதிபடுத்தப்படுகிறது.

இந்த அறிவை மேற்கு நாடுகளின் சமுதாயத்தில் இணைத்துக்கொள்ள நிலம் முயல்கிறார்.

சமூக தொழில் முனைவோர்

வெற்றி மட்டும் லாபம் என்று அளவிட முடியாது. அதே நேரத்தில், தொழில் முனைவோரின் சிந்தனை மற்றும் நடவடிக்கை சமூக மாற்றங்களை உருவாக்க உதவும்.

நிலம் நிலையான சமூக கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிப்பதில் ஒரு தீர்க்கமான பங்களிப்பை செய்ய விரும்புகிறது – அதனால் சமூக நிறுவனங்கள் பெருகிய முறையில் ஒரு அடிப்படை பொருளாதார காரணியாகி வருகின்றன.

விநியோக சங்கிலியின் இறுதியில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ரீதியாக உணர்வுபூர்வமான நுகர்வோரை சுவிட்சர்லாந்தில், நிலம் அமைப்பு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஊக்குவிப்பதால் பயனளிக்கிறது.

                 நிலத்தின் கவலைகள்

ஒரு முழுமையான தத்துவத்தையும் பங்கேற்க்கும் அணுகுமுறையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, நிலம் பல்வேறு கருப்பொருளான பகுதிகளில் உள்ள முன் முயற்சிகள் மற்றும் திட்டங்களை ஆதரிக்கிறது.


மேலும் நிலத்தின் கவலைகள்

வலைப்பதிவு

இங்கே, நீங்கள் தொடர்ந்து களத்திலிருந்து கதைகள் கண்டுபிடிக்கலாம், அத்துடன் உள்நாட்டு மக்களிடையே உள்ள பாரம்பரிய செய்திகளையும், பாரம்பரிய அறிவு வளங்களையும், பல்வேறு பிற தொடர்புடைய தலைப்புகளையும் நீங்கள் தொடர்ந்து காணலாம்.

“The one who has been to India not with his eyes,

but with his soul,

will long to return back.”

Hermann Hesse

“There is no nation, from Egypt of the Pharaos to modern Britain,

in whose literature this island has not at some time been mentioned by one or other of its many names Lanka, Serendib, Taprobane, Cellao, Zellan, to

recall a few.”

D.J.G. Hennessy, Green Aisles, 1949

“Only contrasts teach you about the world.

He who does not know darkness, cannot recognise the light.”

From Japan

“The world is a dangerous place to live;

not because of the people who are evil,

but because of the people who don’t do anything about it.”

Albert Einstein

“To me the beauty of Ceylon lies not so much in its blue seas and golden beaches,

its jungles and its mountain peaks, as in its ancient atmosphere.

History lies buried in its sands, and ghosts of romance lurk among its bastioned rocks, for Lanka is very, very old.”

D.J.G. Hennessy, Green Aisles, 1949